TALOFA LAVA

BULA VINAKA

KIA ORANA

KIA ORA

ALOHA

MALO E LELEI

TALOHA NI

FAAKALOFA LAHI ATU

MALO LE MAULI

NOA’IA

PACIFIC GREETINGS