TALOFA LAVA BULA VINAKA KIA ORANA KIA ORA ALOHA
MALO E LELEI TALOHA NI FAAKALOFA LAHI ATU MALO LE MAULI
PACIFIC GREETINGS